Algemene Voorwaarden

voor de Cursus Muziekspel 

en 

voor alle andere diensten van La Sonrisa muziek en klank 


1. Status

La Sonrisa muziek en klank is een private onderneming van Emmy van Weverwijk.                        KVK-nummer: 09.20.99.48

Emmy van Weverwijk is klank- en muziekpedagoog, panfluitiste, blokfluitiste en klaveciniste.
Voor alles wat zij onder de naam La Sonrisa muziek en klank aanbiedt, is zij gediplomeerd/gecertificeerd (op de site vindbaar onder CV).
Het aanbod van activiteiten van La Sonrisa omvat: muzieklessen, presentaties, workshops, concerten, muziekpedagogisch advies en ontspanning met klankschalen.

2. Afspraken

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de docente/referente/uitvoerend musicus is het NIET toegestaan, om rond en tijdens lessen, workshops, concerten en andere La Sonrisa aktiviteiten screenshots, foto's, video's en audio-opnames te maken. Dit geldt ook voor online lessen.

Activiteiten vinden plaats op afspraak. Deze afspraak wordt u schriftelijk/per mail bevestigd, met vermelding van tijdstip, aard van aangeboden activiteit en prijs.
Afspraken, die de opdrachtgever/cliënt/leerling niet nakomt, worden in rekening gebracht, tenzij 24 uur van te voren is afgemeld per telefoon of email.
Indien vanuit La Sonrisa een afspraak met u niet kan worden nakomen bericht ik u dit zo spoedig mogelijk. In geval van afmelding mijnerzijds betaalt u uitsluitend de kosten voor de door mij nagekomen verplichtingen.

Lessen zijn, behalve binnen één gezin, niet overdraagbaar.

La Sonrisa individuele lessen in Bemmel, Online-lessen, Combi-Live-Online-lessen in Bemmel, worden per 10 lessen vooruit betaald. Inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij deze schriftelijk/per email is opgezegd, uiterlijk vóór lesnr 7 (van de 10). Een vooruitbetaalde lesserie van 10 lessen is 1 jaar geldig, gerekend vanaf de eerste les van die serie, tenzij anders is overeengekomen. Kleinere lesseries (uitzondering) hebben een geldighuidsduur naar rato. Restitutie wordt NIET verleend. Zie verder de alinea hierboven.

Coronatijd: Voor ieders veiligheid wordt veelal digitaal muziekonderwijs gegeven, dat als volwaardige vervanging voor fysiek onderwijs telt.

La Sonrisa Duo- en Groepslessen, alsmede alle lessen die op locatie BUITEN Bemmel worden gegeven, worden per semester ingepland en vooruit betaald. Ieder semester omvat 16 lessen. Tevens worden er meerdere reservedata per periode gepland. Inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij deze schriftelijk/per email is opgezegd, uiterlijk op 15 december respectievelijk op 15 juni.

Wanneer een les uitvalt vanuit La Sonrisa wordt deze doorgeschoven naar een vooraf geplande reservedatum. Zijn die data op en kan er geen andere afspraak gemaakt worden, dan volgt restitutie van de niet gegeven les.

Wanneer de leerling een duo- of groepsles, of een les op locatie buiten Bemmel verzuimt, worden de lessen doorbetaald.
Bij langdurige ziekte van de leerling moeten 4 aaneengesloten niet-genoten lessen doorbetaald worden. Bij verhuizing naar een andere woonplaats vervallen de verplichtingen op het moment van daadwerkelijk vertrek.

Coronatijd: Voor ieders veiligheid wordt dan veelal digitaal muziekonderwijs gegeven, dat als volwaardige vervanging voor fysiek onderwijs telt.

3. Tarieven

De voor u geldende tarieven zijn te vinden op de website onder prijsindicatie, tenzij met u schriftelijk anders is overeengekomen.

Tarieven voor lessen kunnen periodiek worden aangepast. Deze periodieke aanpassingen staan steeds minstens 3 maanden van te voren op de pagina 'prijsindicatie' aangekondigd.

Gezinskorting wordt NIET met terugwerkende kracht verrekend.

4. Betalingen

Voor lessen ontvangt u een factuur per periode of lesserie (zie onder punt 2) die per bankoverschrijving bij vooruitbetaling moet worden voldaan.

Iedere incidentele dienstvan La Sonrisa wordt per activiteit contant of per pinbetaling voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
U ontvangt een factuur met bevestiging van betaling.

Extra kosten die gemaakt moeten worden in geval van incassomaatregelen, zijn voor rekening van de in gebreke blijvende opdrachtgever/cliënt/leerling.

5. Aansprakelijkheid

La Sonrisa /Emmy van Weverwijk kan u niet garanderen dat de ruimtes waar activiteiten worden uitgevoerd zijn ingericht op extra bewaking of persoonlijke zorg voor andermans eigendommen. Cliënten en overige bezoekers van activiteiten van La Sonrisa dragen daarom zelf de zorg voor hun persoonlijke eigendommen.
La Sonrisa/Emmy van Weverwijk is slechts in geval van (bewijs van) grove nalatigheid, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aansprakelijk voor vermissing van, diefstal van of schade aan eigendommen van cliënten en hun begeleiders.
Ook in geval een opdrachtgever/cliënt/leerling Emmy van Weverwijk wenst aan te spreken op het ontstaan van fysiek of geestelijk letsel of op het lijden van schade als gevolg van een ongeval zal sprake moeten zijn van (bewijs van) grove nalatigheid, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

6. Aansprakelijkheid m.b.t. klankpedagogiek

Het werk met klankschalen kan heilzaam zijn maar zal nooit ter vervanging dienen van welke medische of (psycho-)therapeutische behandeling dan ook.
Voor een verantwoorde klankontspanningssessie is het van het grootste belang en daarom verplicht dat u bij de klankpedagoog voorafgaand aan elke sessie melding maakt van zowel lichamelijke als psychische ongemakken, klachten, ziektebeelden en medicijngebruik.
Al naar gelang de aard van de melding wordt de werkwijze aangepast, of wordt een klankontspanning afgeraden, en/of u wordt gevraagd te overleggen met uw arts of (psycho)therapeut.
Indien u nalaat de klankpedagoog melding te doen van klachten als hierboven bedoeld kan zij niet instaan voor eventuele gevolgen daarvan.
Wanneer er sprake is van een gegeven of vraag waardoor het klankpedagogisch perspectief mogelijk zou worden overschreden, kan een klankontspanningssessie worden onderbroken dan wel definitief de voortgang worden geweigerd, zulks ter beoordeling van de klankpedagoog.

7. m.b.t Familie-Muziek-Webinars

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van mediagebruik door de kinderen, en voor gedragingen van de kinderen naar aanleiding van deze webinars.

8. Interne gedragscode

De opdrachtgever/cliënt/leerling van La Sonrisa belooft zich ten opzichte van anderen en Emmy van Weverwijk te gedragen zoals dat in intermenselijk contact betaamt en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen die door haar tijdens de activiteit worden gegeven. In geval iemand zich niet aan deze belofte houdt kan hij/zij van verdere deelname worden uitgesloten.
Uitsluiting om deze reden laat de verplichting tot betaling van deelnamekosten onverlet.

9. Verantwoordelijkheid minderjarigen/handelingsonbekwamen

Indien de cliënt/leerling minderjarig is of om enige reden niet handelingsbekwaam, is diens wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de overeenkomst met La Sonrisa.

10. Akkoordverklaring

Client/leerling c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger verklaart zich, middels aanvaarding van de overeenkomst via het aanmeldingsformulier, bekend met de inhoud van deze algemene voorwaarden en met de activiteit van La Sonrisa.

11. Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden ter uitvoering van de door u met La Sonrisa gesloten overeenkomst gebruikt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en/of aan derden ter beschikking gesteld.